Czym jest praca crona?

Zadanie cron to zaplanowane zadanie lub skrypt, który jest uruchamiany automatycznie w określonych odstępach czasu.Co może zrobić cron?Zadanie cron może regularnie uruchamiać polecenia, skrypty lub programy.Może to być przydatne w przypadku zadań, takich jak utrzymywanie sprawnego działania komputera lub wykonywanie zadań administracyjnych.Jak skonfigurować zadanie cron?Istnieje kilka sposobów na skonfigurowanie zadania crona w systemie Linux.Możesz użyć narzędzia Cronjob Manager, edytować plik konfiguracyjny powłoki lub użyć wiersza poleceń.Jakiej metody powinienem użyć?Narzędzie Cronjob Manager jest najłatwiejsze w użyciu i zapewnia większą elastyczność niż edytowanie pliku konfiguracyjnego powłoki.Aby skonfigurować nowe zadanie Cron za pomocą Cronjob Manager: 1) Otwórz Cron Job Manager, klikając ikonę „Cron Jobs” w zasobniku systemowym (lub wpisując „crontab -e”). 2) W Cron Job Manager kliknij przycisk „Nowy”, aby utworzyć nowe zadanie CronJob. 3) W oknie dialogowym New CronJob wprowadź nazwę nowego CronJob i kliknij OK. 4) W nowo utworzonym oknie CronJob zobaczysz dwie zakładki: Ogólne i Polecenia. 5) Na karcie Ogólne zobaczysz informacje o swoim aktualnym stanie (działa lub nie działa), a także opcje ustawiania limitów czasu i ręcznego zatrzymywania/uruchamiania zadań. 6) Na karcie Polecenia zobaczysz wszystkie polecenia, które są obecnie zaplanowane do uruchomienia w tym konkretnym zadaniu CronJob. 7) Aby dodać dodatkowe polecenie do tej listy, po prostu kliknij na nie i wprowadź jego wymagane parametry w odpowiednich polach w oknie Polecenia, które się otworzy (patrz poniżej). 8) Aby usunąć istniejące polecenia z tej listy, po prostu zaznacz je i naciśnij klawisz Delete (lub wybierz Anuluj, jeśli chcesz zapisać zmiany, ale nie chcesz dodawać nowych poleceń). 9) Kliknij OK, aby zamknąć oba okna i powrócić do głównego ekranu Crontab, gdzie nowo utworzone zadanie powinno być teraz wymienione w sekcji „Aktywne zadania”. 10) Aby natychmiast rozpocząć/zatrzymać/zrestartować to konkretne zadanie bez czekania na wygaśnięcie jego zaplanowanego czasu: 1) Wybierz je z listy Aktywne zadania i naciśnij przycisk Start/Stop (lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Start/Stop z kontekstu menu). 2) Jeśli chcesz, aby to konkretne zadanie było kontynuowane, nawet jeśli nie jest już aktywne (na przykład, gdy system przestaje działać w nocy): 1a ) Wybierz je z listy Aktywne zadania i naciśnij przycisk Dodaj regułę... -> upuść Zmień typ harmonogramu -menu w dół -> opcja Sprawdź Uruchom codziennie -> Naciśnij przycisk Zastosuj -> Zamknij okno reguły -> Zapisz zmiany, naciskając przycisk OK b ) Ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany wpis na liście Aktywnych zadań -> Dodaj regułę... c ) Rozwijane menu Zmień typ harmonogramu -> Sprawdź opcję Uruchom w nocy d ) Naciśnij przycisk Zastosuj e ) Zamknij okno reguł f ) Zapisz zmiany, naciskając przycisk OK Jak zatrzymać moje bieżące zadania cron?Aby zatrzymać wszystkie aktualnie uruchomione zadania crona: 1a .Wybierz Wszystkie elementy w sekcji Uruchamianie crona na głównym ekranie Crontab->Kliknij prawym przyciskiem myszy->Zatrzymaj

1b .Wybierz bieżące zadanie z sekcji Uruchomione Crons głównego ekranu Crontab->Kliknij prawym przyciskiem myszy->Zatrzymaj wszystkie powiązane procesy

Jak zrestartować moje aktualnie zatrzymane zadania cron?Aby ponownie uruchomić wszystkie aktualnie zatrzymane zadania cronów: 1a .Wybierz Wszystkie elementy w sekcji Zatrzymane crony na głównym ekranie Crontab->Kliknij prawym przyciskiem myszy-> Uruchom ponownie wybrane procesy

1b .Wybierz bieżące zadanie z sekcji zatrzymanych Cronów na głównym ekranie Crontab->Kliknij prawym przyciskiem myszy-> Uruchom ponownie wybrane procesy Jak zmienić bieżący zaplanowany okres czasu dla aktualnie uruchomionych zadań crona?Aby zmienić bieżący zaplanowany okres czasu dla jednego lub więcej aktualnie uruchomionych zadań cron:1a .

Jaki jest cel pracy crona?

Zadanie cron to zaplanowane zadanie lub skrypt, który jest uruchamiany automatycznie w określonych odstępach czasu.Zadania Cron mogą być używane do automatyzacji rutynowych zadań, takich jak aktualizacja bazy danych online, uruchamianie programu zgodnie z harmonogramem lub wysyłanie powiadomień e-mail.Zadania Cron mogą być również używane do wykonywania specjalnych akcji, gdy wystąpią określone zdarzenia, takie jak uruchomienie strony internetowej, gdy ktoś zaloguje się na swoje konto.

Jak skonfigurować zadanie crona w systemie Linux?

Istnieje kilka różnych sposobów na skonfigurowanie zadania crona w systemie Linux.Możesz użyć polecenia crontab do zarządzania swoimi zadaniami lub możesz użyć Cron Job Manager.Możesz także użyć narzędzia Linux Scheduler, aby zaplanować swoje zadania.Na koniec możesz użyć narzędzia wiersza poleceń, aby uruchomić swoje zadania.

Aby zarządzać zadaniami za pomocą polecenia crontab, najpierw otwórz okno terminala i wpisz:

crontab -e

Spowoduje to otwarcie pliku crontab w bieżącym katalogu.Pierwsza linia tego pliku nazywa się „domyślna” i określa kilka podstawowych opcji używania polecenia crontab.Aby dodać nowe zlecenie, wprowadź:

crontab -e >> mojanowa praca.cron

Spowoduje to utworzenie nowego wpisu w pliku mynewjob.cron, który możesz edytować w razie potrzeby.Aby uruchomić zadanie, po prostu wpisz:

crontab moja nowa praca.cron

Możesz również określić, w którym dniu tygodnia zadanie ma być uruchamiane, wprowadzając opcjonalną liczbę po „0” (na przykład „0 0 * *”). Możesz również określić, o której godzinie zadanie powinno być uruchamiane, wprowadzając opcjonalną liczbę po znaku „*” (na przykład „15 10 * *”).

Jeśli chcesz usunąć zadanie z listy zaplanowanych zadań, po prostu wpisz:

crontab -r mynewjob.cron

Możesz także usunąć pojedyncze wpisy z listy zaplanowanych zadań, wpisując: ctrl-D (lub CMD-D na komputerach Mac), a następnie nazwę wpisu, który chcesz usunąć.Jeśli chcesz usunąć tylko jedno określone zadanie z listy, ale nie chcesz, aby wszystkie powiązane wpisy zostały usunięte, możesz wpisać: ctrl-X, a następnie nazwę wpisu, który chcesz usunąć bez usuwania powiązanych wpisów .

Na koniec, jeśli chcesz tylko wyświetlić informacje o jednym konkretnym zadaniu, które jest aktualnie zaplanowane, ale jeszcze nie działa, wprowadź: ctrl-P, a następnie nazwę zadania, o którym chcesz uzyskać informacje.

Jak często uruchamiane jest zadanie cron?

Zadanie cron to zaplanowane zadanie, które jest uruchamiane automatycznie w określonych odstępach czasu.Możesz skonfigurować zadanie cron tak, aby było uruchamiane raz dziennie, raz w tygodniu lub raz w miesiącu.Możesz także skonfigurować zadanie cron, aby było uruchamiane tylko wtedy, gdy spełnione są określone warunki.Na przykład możesz chcieć, aby zadanie cron działało tylko wtedy, gdy komputer jest zasilany prądem zmiennym.

Czy zadanie cron może być uruchamiane częściej niż raz na godzinę?

Tak, zadanie cron może być uruchamiane częściej niż raz na godzinę.Aby to zrobić, dodaj następujący wiersz do pliku crontab:

*/1 * * * * /usr/bin/php -f /var/www/html/cronjob.php

Spowoduje to, że skrypt php znajdujący się w /var/www/html/cronjob.php będzie wykonywany co godzinę.

Co się stanie, jeśli nie określisz interwału dla swojego cronjob?

Jeśli nie określisz interwału dla swojego cronjob, będzie on uruchamiany co minutę.Jeśli chcesz, aby było uruchamiane częściej, możesz dodać wyrażenie czasu, takie jak „*/5”, które uruchamiałoby zadanie co pięć minut.Jeśli chcesz, aby było uruchamiane rzadziej, możesz dodać liczbę, taką jak „0 */5”, która uruchamiałaby zadanie raz na pięć minut.

Czy czas systemowy ma wpływ na to, kiedy moje zadanie cron zostanie uruchomione?

Nie ma jednej ostatecznej odpowiedzi na to pytanie.W zależności od konfiguracji twojego systemu, pora dnia może mieć wpływ na to, kiedy twoje zadanie cron zostanie uruchomione.Na przykład, jeśli twój zegar systemowy jest ustawiony na UTC, twoje zadanie cron będzie działać w dowolnej strefie czasowej, w której znajduje się twój komputer.Jeśli twój zegar systemowy jest ustawiony na czas lokalny, twoje zadanie cron będzie działać zgodnie z lokalną strefą czasową.

Aby określić, czy czas systemowy ma wpływ na uruchomienie zadania cron, musisz przyjrzeć się konfiguracji swojej maszyny.Niektóre typowe sposoby, aby to zrobić, to użycie polecenia date lub przeglądanie zawartości /etc/rc.local . Dostęp do obu tych metod można uzyskać z okna terminala, wpisując sudo .

Jeśli chcesz zaplanować zadanie, które powinno być zawsze uruchamiane niezależnie od bieżącego czasu systemowego, możesz użyć anacron . anacron to program, który monitoruje zmiany w plikach i automatycznie aktualizuje określone konfiguracje na podstawie tych zmian.Aby uzyskać więcej informacji o anacronie, zobacz

.

Chcę, żeby mój skrypt uruchamiał się co minutę, jaki jest prawidłowy interwał?

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ interwał, w jakim powinno działać zadanie cron, będzie się różnić w zależności od konkretnych potrzeb skryptu.Jednak kilka wskazówek dotyczących ustawiania odpowiedniego interwału dla zadania crona można znaleźć poniżej.

Przede wszystkim ważne jest, aby zrozumieć, jakiemu celowi służy skrypt i jakiego rodzaju harmonogramu musi przestrzegać.Jeśli skrypt musi działać regularnie, ale ma stosunkowo niewielki wpływ (na przykład sprawdzanie nowej poczty co pięć minut), wystarczy minuta.Z drugiej strony, jeśli skrypt potrzebuje więcej czasu na wykonanie swojego zadania (na przykład przetwarzanie dużych zbiorów danych), wówczas bardziej odpowiedni może być dłuższy interwał (na przykład co godzinę).

Innym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę podczas ustawiania interwału dla zadania cron, jest to, jak duże obciążenie może obsłużyć system.Jeśli zbyt wiele zadań jest uruchomionych jednocześnie, wydajność może ulec pogorszeniu z powodu zwiększonego obciążenia przetwarzania.Dlatego ważne jest, aby przetestować różne interwały, aby znaleźć taki, który działa najlepiej dla określonego skryptu, nie powodując zbyt wielu zakłóceń lub opóźnień.

Na koniec pamiętaj, że nie wszystkie systemy są konfigurowane dokładnie w ten sam sposób; w związku z tym niektóre parametry (takie jak interwał) mogą nie działać poprawnie na jednej maszynie w porównaniu z drugą.W takich przypadkach może być konieczne wypróbowanie różnych interwałów, dopóki nie zostanie znalezione coś, co działa niezawodnie.

Mój skrypt nie działa, co może być nie tak?

Kilka rzeczy może być nie tak.Najpierw upewnij się, że skrypt jest wykonywalny.Aby to zrobić, możesz użyć polecenia chmod do zmiany uprawnień pliku tak, aby był odczytywany przez konto użytkownika twojego komputera (zwykle 755 dla plików w Linuksie) i zapisywalny przez konto grupy twojego komputera (zwykle 666 dla plików w Linuksie) . Jeśli nie masz dostępu do polecenia chmod, możesz spróbować użyć sudo, aby nadać sobie uprawnienia do modyfikowania pliku.

Jeśli nadal masz problemy z uruchomieniem skryptu, może być coś nie tak z jego konfiguracją.Możesz to sprawdzić, uruchamiając skrypt jako root — pozwoli to na przeglądanie i edycję jego pliku konfiguracyjnego.Najczęstszym problemem podczas konfigurowania skryptów jest niepoprawna lub brakująca informacja o ścieżce; w takim przypadku możesz to naprawić, dodając odpowiednie ścieżki do pliku konfiguracyjnego skryptu.

Na koniec upewnij się, że na Twoim komputerze zainstalowano całe niezbędne oprogramowanie; bez tych programów twój skrypt może nie działać poprawnie.Na przykład, aby zadania Cron działały w systemach Linux, Cron musi być poprawnie zainstalowany i skonfigurowany; bez niepoprawnie zainstalowanego lub skonfigurowanego Crona twoje skrypty w ogóle nie będą działać.

Użytkownicy Linuksa często napotykają problemy podczas próby skonfigurowania swoich zadań cron z powodu braku odpowiedniej wiedzy na temat poleceń linuksowych, które są używane do celów zarządzania zadaniami, takich jak chmod itp., Więc napisaliśmy ten przewodnik, jak łatwo i szybko ustawić zadania cron w systemie Linux pomoc w zakresie podstawowych poleceń, takich jak chmod itp. Mam nadzieję, że ten przewodnik Ci pomoże!

Aby rozpocząć konfigurowanie zadania cron w systemie Linux:1) Otwórz okno terminala2) Wpisz następujące polecenie3) Wpisz „chmod +x myscript”4) Zapisz myscript jako myscript.sh5) Uruchom myscript.sh6) Twoje zadanie powinno być teraz uruchamiane automatycznie co dzień o północy7) Aby zatrzymać uruchomione zadanie: wpisz "cronjob -f"8 ) Aby wyświetlić aktualnie aktywne zadania cron: wpisz "cronjob -l"9 ) Aby usunąć aktualnie aktywne zadanie cron: wpisz "cronjob -d"10 ) Zawsze pamiętaj, że jest to poprawne użycie wyżej wymienionych poleceń jest bardzo ważne podczas konfigurowania wszelkiego rodzaju zadań skryptowych powłoki w systemie Linux, dlatego przed rozpoczęciem jakiegokolwiek zadania związanego ze skryptami powłoki w systemie Linux przeczytaj uważnie poniższy samouczek:-Najpierw otwórz okno terminala-Wpisz następujące polecenie-EnterNow zapisz nasz skrypt jako MojaNazwaSkryptuDla np.:-Zapisz MojaNazwęSkryptu jako test_skryptPo pomyślnym zapisaniu zamknij okno terminala Teraz otwórz nowe okno terminala-Wpisz następujące polecenie-Enter Powinieneś zobaczyć dane wyjściowe podobne doPoniższy zrzut ekranu pokazuje dane wyjściowe z wyżej wymienionego polecenia When executed successfullyabovementionedcommandwill create an executablefile namedtest_scriptinsidecurrentdirectorywhereyourunningitfromnowyoucanstartusingitbyjustexecutingitwithoutany further argumentsLikebelow:(Abovecommandwillruntest_scriptonceinitsinitializationphaseandstopitsrunningimmediatelyaftercompletionofitstask.)Similarlyyoucanexecutemanydifferenttypesofcommandswithsimpleargumentslikestop(),start(),status()etc.(Pleaserememberthattheoutputofthestartingcommandswillbedisplayedinterminalwindowwhiletheoutputofthestoppingcommandswillbedisplayedinnewterminalwindow.

W moim skrypcie pojawia się błąd, jak mogę się dowiedzieć dlaczego?

Istnieje kilka sposobów, aby dowiedzieć się, dlaczego w skrypcie pojawia się błąd.Jednym ze sposobów jest użycie polecenia „grep” w celu wyszukania określonych wierszy w skrypcie, które powodują problem.Innym sposobem jest użycie polecenia „log”, aby zobaczyć, co się dzieje po uruchomieniu skryptu.Na koniec możesz również użyć polecenia „tail -f”, aby obejrzeć dane wyjściowe swojego skryptu podczas jego działania, dzięki czemu możesz sprawdzić, czy występują jakieś błędy lub nieoczekiwane zachowanie.

Czy mogę mieć więcej niż jedno polecenie w moim Cron Job?12Jak usunąć zadanie Cron?13Czy dane wyjściowe z moich poleceń mogą zostać wysłane do mnie e-mailem?

14Jak mogę się upewnić, że moje zadanie Cron działa o określonej godzinie?15 Jakie są dobre przykłady Cron Job?16

Zadanie cron to program, który uruchamia się automatycznie w określonych godzinach, zwykle na podstawie ustawionego harmonogramu.Możesz go używać do uruchamiania zadań, takich jak sprawdzanie poczty e-mail, pobieranie plików lub uruchamianie programów.

Aby utworzyć zadanie cron, najpierw otwórz interfejs wiersza poleceń (CLI) na swoim komputerze.Następnie wpisz następujące polecenie: sudo crontab -e Spowoduje to otwarcie pliku CRONTAB w wybranym edytorze tekstu.Na górze tego pliku zobaczysz wiersze, które wyglądają tak: # Ten plik zawiera jedno lub więcej zadań.Każda linia określa akcję, która ma zostać podjęta przez powłokę, gdy jest wykonywana asynchronicznie # Format to: Pierwsza linia w tym pliku nazywa się "nazwa zadania".To jest to, czego będziesz używać do identyfikowania swojego zadania po uruchomieniu go z wiersza poleceń.Następnie przychodzą „polecenia”, które są zwykłymi starymi poleceniami, które chcesz uruchomić w ramach swojej pracy.Oto przykład, który wypisuje wszystkie swoje argumenty: echo $* Na koniec są dwie linie, które informują CRON, jakiego rodzaju zadaniem jest twoje polecenie — w tym przypadku jest to plik skryptu powłoki (.sh).Jeśli wszystko wygląda w porządku, zapisz i zamknij plik CRONTAB za pomocą Ctrl + X, a następnie Y, a następnie Enter . Teraz możesz zacząć korzystać z nowej pracy!Aby go uruchomić, po prostu wpisz sudo ./twoja_nowa_nazwa_pracy, gdzie twoja_nowa_nazwa_pracy to nazwa, którą nazwałeś plik CRONTAB podczas jego tworzenia.Jeśli wszystko pójdzie dobrze, twoja nowa praca powinna zacząć działać od razu!

Tak!Tak długo, jak każde polecenie kończy się pomyślnie bez błędu (tj. nie powoduje żadnych uszkodzeń), możesz umieścić tyle poleceń w swoim Cron Job, ile chcesz!Tylko upewnij się, że wszystkie pomyślnie wyjdą, zanim wyjdą z CRONTAB.

Aby usunąć aktualnie uruchomione zadanie Cron , po prostu wpisz sudo rm -f NAZWA TWOJEJ PRACY, gdzie NAZWA TWOJEJ PRACY jest nazwą naruszającego zadania Cron . Uważaj jednak — jeśli z TWOJA NAZWA PRACY są powiązane jakieś oczekujące zadania, zostaną one usunięte razem z nim!Upewnij się, że wszystko inne związane z TWOJĄ NAZWĄ PRACY zostało odpowiednio wyczyszczone, zanim je usuniesz :)

Tak!Aby wysłać dane wyjściowe z określonych poleceń w ramach zadania Cron jako wiadomości e-mail, zamiast po prostu drukować je na ekranie*, po prostu dołącz dodatkową flagę podczas wykonywania tych poleceń: echo -n >&2 Gdzie &2 reprezentuje znak potoku ( | ). Na przykład, jeśli chcielibyśmy, aby wyjście naszej wiadomości e-mail trafiało do /var/mail/username zamiast zwykłego stdout , użylibyśmy czegoś takiego: echo -n 'Twoje zadanie przebiegło pomyślnie!' >> /var/mail/username Uwaga * Wysyłanie wiadomości e-mail może nie działać poprawnie, jeśli na komputerze zainstalowano oprogramowanie innych firm, które zmienia sposób działania standardowego wejścia i wyjścia (np. ekran). W takich przypadkach spróbuj wydrukować zamiast wysyłać e-mailem dane wyjściowe z określonych poleceń w ramach zadania CronJob.

  1. Czym jest praca cron i jak działa?
  2. Jak stworzyć zadanie cron?
  3. Czy mogę mieć więcej niż jedno polecenie w moim Cron Job?
  4. Jak usunąć zadanie Cron?
  5. Czy dane wyjściowe z moich poleceń mogą zostać wysłane do mnie e-mailem?